บริการ

บริการของเรา

ผู้ใช้บริการสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำสำหรับโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเอกชนของเราตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง ซึ่งการบริการนี้จะจัดขึ้นผ่านทางออนไลน์โดยหลัก หากไม่จำเป็นที่จะต้องมีการพบปะเพื่อทำงานร่วมกันในภาคปฏิบัติ เพื่อช่วยลดต้นทุนของลูกค้า และเพื่อเคารพกฎระเบียบและมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของโลก เบื้องล่างคือหัวข้อการบริการหลักของเรา แต่ละหัวข้ออาจมีรายละเอียดย่อยมากกว่าหนึ่ง ซึ่งจะถูกนำมาปรับประยุกต์ใช้จริงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลและสถาบัน

การลงทุน

 • กองทุนสด: การลงทุนเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนที่มีการจัดตั้งมาก่อนแล้ว
 • กองทุนใหม่: การลงทุนเพื่อสร้างตึกอาคารใหม่และวางแผนโครงการโรงเรียน
 • หน้าที่ของเรา: แสวงหานักลงทุนที่จะมาลงทุนกับโรงเรียนของท่านและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการลงทุน

การฝึกอบรมความเป็นผู้นำและการแนะนำแนวทาง (เมนเทอร์)

 • จัดให้มีการพัฒนาฝึกฝนวิชาชีพและการฝึกอบรมด้านความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการสำหรับผู้นำและทีมงานในโรงเรียน
 • จัดตั้งโปรแกรมที่ให้คำปรึกษาแนวทางเป็นรายบุคคลสำหรับผู้นำและเจ้าของโรงเรียน
 • หน้าที่ของเรา: ช่วยเหลือโรงเรียนด้านการเสริมสร้างทักษะและศักยภาพความเป็นผู้นำ โดยมีการฝึกอบรมและให้คำแนะนำต่างๆ แก่ผู้นำและผู้บริหารอาวุโสของโรงเรียนทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ความประพฤติและการบริหารการพัฒนาขององค์กร

การตลาด

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการตลาดดิจิทัลในประเทศจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
 • หน้าที่ของเรา: ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการทำตลาดแบบดิจิทัลในประเทศจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย และให้คำแนะนำด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการให้บริการและภาพลักษณ์องค์กร

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

 • ดำเนินการตรวจสอบความเป็นอยู่ของโรงเรียน (เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ)
 • ให้คำแนะนำด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนในโรงเรียน
 • หน้าที่ของเรา: ให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันโรงเรียนในเรื่องของการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและนักเรียน ผู้ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมเชิงบวกภายในโรงเรียน และให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการพื้นที่ที่ควรได้รับการปรับปรุง

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารงานบุคคล

 • ช่วยเหลือในเรื่องของกระบวนการการสรรหาบุคลากร
 • การเชื่อมวัตถุประสงค์ระหว่างฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายบริหารงานบุคคลให้เข้ากัน
 • หน้าที่ของเรา: รับประกันเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนจะสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเอื้ออำนวยปัจจัยหนุนที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพขององค์กร

การเพิ่มประสิทธิผลของสถาบัน

 • ให้คำแนะนำด้านการสร้างโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของการทำโมเดลธุรกิจ (business model) กระบวนการศึกษาและผลลัพธ์
 • หน้าที่ของเรา: ดำเนินตรวจสอบวิธีการเพิ่มประสิทธิผลของโรงเรียนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างรอบด้าน จัดทำรายงานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานขององค์กร (ธุรกิจและการศึกษา) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติแคนาดา

 • เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของโรงเรียนนานาชาติ ทั้งโรงเรียนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและโรงเรียนที่มีศักยภาพในอนาคตกับกระทรวงศึกษาธิการในประเทศแคนาดา ในการร่วมมือก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรแคนาดา
 • หน้าที่ของเรา: ให้คำปรึกษาแก่เจ้าของ / ผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งโรงเรียนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและโรงเรียนที่มีศักยภาพในอนาคตที่เกี่ยวกับเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติในแคนาดา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาชี้แนะตลอดกระบวนการ

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารงานบุคคล

 • ยกระดับการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติแคนาดา ทั้งแบบระบบการเรียนออนไลน์และแบบเรียนในชั้นเรียน
 • หน้าที่ของเรา: ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักสูตรนานาชาติของแคนาดา

การเรียนรู้เทคโนโลยีและการออกแบบ

 • ผสมผสานการออกแบบและเทคโนโลยีให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนและระบบการจัดการ
 • หน้าที่ของเรา: ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นและวิธีการปรับปรุงงานออกแบบและเทคโนโลยีในโรงเรียน ซึ่งรวมถึง STEM (science, technology, engineering and mathematics) ทัศนศิลป์ (visual arts) และความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)

เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติแคนาดา

 • เสาะหาโครงการสร้างอาคารเรียนใหม่
 • ริเริ่มโครงการสร้างอาคารเรียนใหม่
 • ดูแลโครงการสร้างอาคารเรียนใหม่
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการสร้างอาคารเรียนใหม่
 • หน้าที่ของเรา: ให้คำแนะนำเชิงโครงสร้างในทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับการสร้างอาคารเรียนใหม่ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน แต่ยังรวมถึงการวางแผนด้านธุรกิจ การลงทุน หลักสูตรการเรียน การสรรหาบุคลากร การพัฒนาความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ สุขภาพและความปลอดภัย ความเป็นอยู่ การตลาดและการวิจัยตลาด

บริการของเราเป็นอย่างไร

Important Announcement:

WLA has investors looking to purchase and invest in, international schools
– all sizes, all locations

Please contact Dr Stephen Whitehead at

ติดต่อเรา